Projekt z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania”

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 531 699,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 451 944,78 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 7 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 80 laptopów wraz z oprogramowaniem i 30 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań, w tym:
 • Technikum Nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
 1. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, w tym:
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe,
 1. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, w tym:
 • Technikum Budowlano-Drzewne,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28,
 1. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, w tym:
 • Technikum Geodezyjno-Drogowe,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 18.
Informacja o projekcie w formacie .docx (pobierz)
Plakat projekt
Skip to content