Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu zsz1.poznan.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsz1.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu https://www.zsz1.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2014 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2023 r.

Strona internetowa naszej szkoły jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane niedogodności dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.04.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez e-mail: sekretariat@zsz1.poznan.pl Kontakt uzyskają Państwo również dzwoniąc pod numer telefonu: 61 8411 128. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Floriana. Wejście do budynku jest częściowo przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek jest dwupiętrowy i nie posiada windy, ani urządzeń umożliwiających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych pomiędzy kondygnacjami.

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Floriana. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Skip to content